Museeumsdai 2013

shz.de von
21. Mai 2013, 03:59 Uhr

Leest wiar jaa nü di Internatjonaal Museeumsdai. Dit jit, dat di Lir luki kür söner tö bitaalin. En dit wiar üp Söl dit Ual Hüs en dit Sölring Museeum ön Kairem, di Denghoog ön Woningstair en di Fügelkui ön Kaamp. Ön dit Sölring Museeum wiar da jaa en paar Aktjoonen önsair. Sa wiar diar en litj ual Smer ápbecht hur em töluki kür, hurdeling en Stek Iirsen törochtslain waar. Da jaav dit jit en Maskiin, hur Toomer drait waar, wat em jer fuul brükt om dit Rait üp Taak fast tösiien en muar. Ales Saaken, wat deling me gurt Maskiinen en Technik maaket uur. Benen ön dit Museeum kür em dit Bjenweewen en dit Ülspenen se. Ön di Ütsteling salev saag em jit di Skelter fan Bleike Bleiken, wat jer üs Skuulmaister üp Söl lewet heer. Hat jeft safuul ön dit Sölring Museeum tösen, dat em diar en gur Stün töbring ken.

Ön dit Ual Hüs ken em se, hurdeling di Lir jer om di Walfeskfangtir sa lewet. Sa wiar da di Ker fan "Living Historie"diar, wat di Lir üt di Jertir fortelt. Ja wiar uk öntain üs jer. Di Kööken en Spiiskaamer ön´t Hüs sen wat aurleeren, aur jer her ja dit ek sa rikelk. Uk ek wan di Man, wat dit Hüs becht heer tö di Rikern jert. Iit en Drink waar hart fortiinet en wiar knap. Fuar C. P. Hansen es diar nü uk en Rüm tö Önteenken iinrocht uuren, aur hi diar jaa 1844 iinfriit heer. Hat es interesant fuar Familjen jens iin tö lukin, om dat di Jungen se, hur gur ja dit deling haa. Jir wiar da uk Barbara Djassemi tö finjen me höör nii Köökbok. Jü heer lung saamelt om ual Resepten fan Söl en her di Hööp, dat dit tö di Museeumsdai klaar waar.

Di hiili Dai wiar jir nü en gurt hen en weder. Ik weet ek, wiar ön di Fügelkui safuul luas wiar. Diar fair em waker jens wiit Fet bi san Weder. En di Denghoog es uk ek jüst fuar arkjen wat, aur wan hoken Plaatsungst heer, uur dit naar. Man diarbenen tö seten en di gurt Stiin hingi jen aur Haur, es al en Bilewin.

zur Startseite

Diskutieren Sie mit.

Leserkommentare anzeigen