Me Daans en gur Weder

shz.de von
06. Mai 2013, 03:59 Uhr

Dit wiar jaa nü dach en gur Bigen fan di Maimuun. Önsair wiar dit jaa noch, man eeder didiarem lüng Tir me di Kol, liift em dit jaa al binai ek muar. Hat bigent jaa al gur üs di ual Wainer üp Söl tö Bisjuk wiar. Wiar jaa uk man gur. Diarfan her fuulen niin Taak aur dit Stüürhüs. Wan dit da jit rinjt her, wiar dit ek san net Saak wesen. Sa wiar dit bluat en kuul Winj, wat di Stjüürman ön´t Gisicht wait. Man hat bleev dach drüch.

Da kám di 1. Mai en diar waar da jir en diar üp di Maidaans henweeget. Dit wiar jaa uk jer al langsen san litj Bigeewenhair. Forskelig Térper üp Fastlön haa jer jit langsen en Maiboom ápstelt. Dit wiar en gurt hoog ofskelet Boomstam fain bimaalet, wat em sa üs ön Naibel langsen bi di Weele, üp di frii Baariplaats ápstelt. Diar waar da jit en gurt green Kraans me broket Bjener bi hinget. Di hiili Dai wiar diar da uk wat luas, fuaral waar en masi drunken. Di Nacht töfuar her em jaa al iin ön di Mai daanset. Sa wiar jaa di jen of üder uk jit ek weder sa frii ön Haur en sa kür dit da uk jens tö en gurt Slaaerii kum. Man dit ales wiar Saaken, wat diartö jer.

Deling daanset em noch jit jens iin ön di Mai, man ik liiv dach dat dit wat üders en ruuiger uuren es. Mesken fo wü, wat jir itüüs sen, dit uk gaarek muar sa me. Wü haa jaa da uk nöögen me di Baarigasten tö dön, wat da al weder önraisi en jam frügi dat dit Weder uk mespölet. Wü frügi üüs da jaa uk, aur da sen di Mensken töfreer. Ik fortii mi da lewer ön min faini Guart, wat nü broket uur en set mi ön di Sen. En fain ön di Winjsküül ken em uk set en aarberi. En wan da jit di litj Tualighakers, Boofinken, Spáriger, Uastenwinjfügeler en Troseln om mi ombi hopi, haa ik min Spaas fuar di hiili Dai. Sa ken dit nü bliiv me dit faini Weder. Kol her wü noch.

zur Startseite

Diskutieren Sie mit.

Leserkommentare anzeigen