En weder uur en Skuul slööten

von
27. Januar 2014, 00:31 Uhr

Tja, ön di leest Jaaren sen jaa nü binai ali litj Grünskuulen ön di Térper rundom Weesterlön slööten uuren en nü es di Skuul ön Muasem ön di Reeg. Tö nü her di höm jaa gur hölen, aur forskelig Aalern üt üder Térper jaar Jungen ek bluat tö Tinem of Weesterlön stüürt. Naan uk tö Muasem kám en paar. Man wan dit Skuuljaar töjen es, gung tiin Jungen of üp hooger Skuulen en da kum bluat fjuur weder diartö. En dit leengt ek, hat sen da man jit tauentwuntig Jungen diar üp Skuul. Fuar dánen ken dit da bluat jit fjuurtain Önerrochtstünen ön di Week iiv en dit es jaa fuul tö litjert. En wan da di Skuulmaister kraank uur, hoken skel höm da fortreer? Hat es tö skrualin.
Nü mut di Aalern luki, hur ja jaar Jungen, wat diar jit förter ön Muasem tö skuul gingen wiar, önerbring en di nii Skuulsters kum da gliks hurüders hen. Dánen keen da jaa eederst wan ja Lek haa, ön di ütsaacht Skuul jaar Grünjaaren töjen maaki. Man bliiv di üder Skuulen ön Weesterlön of di Nordkampskuul üüs da jit leenger bihölen? Wan dit sa förter gair me di Ofwanering fan di jung Aalern me jaar Jungen, brük wü didiarem Skuulen da uk ek muar? Stel juu dit jens fuar! Da skel di litj Stakels mesken ark Miaren me di Toch tö Naibel om wat tö liiren. Dit wiar dach noch apskailig en es dach niin Töstand.
Man wü haa jaa salev Skilj salung wü tölet, dat jir niin Uunings sen fuar üüs jung Familjen, wat ja bitaali ken. En wan ik da lees, di KLM bert en Uuning ön me trii Rümer tö en jung Familji fuar 1050.- Euro. Da fraagi ik mi, wat mut didiarem jung Man fortiini om jam döör töbringen, ken hi dit aurhaur skafi? Di Jungen kosti jaa uk jit fuul Jil me Jungensguart, Kluaring Iit en Drink. Dit paset dach ales ek!

zur Startseite

Diskutieren Sie mit.

Leserkommentare anzeigen