Tufoole swätjwååder önj Fraschlönj

„Huuchwååder“ bai e Leeker Ou. Foto: dew
„Huuchwååder“ bai e Leeker Ou. Foto: dew

Avatar_shz von
24. März 2012, 08:16 Uhr

Nordfraschlönj | Wan huum aw e B 5 ouer e Leeker Ou kjart, schucht jü oofting üt as en luurlatjen struum; oudere däige likent jü ouers en gruten siie. Da feene än fälje san ful ma wååder; di grün as sü wätj, dåt da böre knååpenooch e güle üt jarnge bousem üt awt fälj foue.

Likewälj heet di böre Hans Walter Sievert üt Risem dan nooch tu douen. Sunt 2006 as hi dikfooged än oofting önj e Hiirnekuuch unerwäis: "As fomoon foon di ferbånd ban ik tuständig, dåt et wååder üt e kuuch kamt. Deerfor schal ik åltens unerwäis weese. Wan et rint, kiik ik, weer da slüütje ordentlik riinmååged san än sü käär ik trinam." Bai e ferbånd Südwesthörn-Bongsiel san er 36 dikfoogede, wat dåtdeer iirenåmt ouernümen hääwe. Önj dideere ferbånd san åål da lasmoot, wat lönj önj e kuuch hääwe. Ja betååle kuuchgiilj, weerfoon dan et unerhüüljen foon da slüütje än da dike finansiird wård. Et gung deerbai am et rinwååder foon e gååst, wat mååst bit foon Flansborj kamt än dil önj e mjarsch låpt.

Än dåtdeer wååder foon e gååst wårt åltens mör, ouers ai jüst, ouer deer mör rin dilkamt. Deer wårt åltens mör lönj tachtbaged än sü koon et wååder ai mör önj e grün ferswine än kamt gauer ouer Såhulmer än Leeker Ou haane tu e dik, weer et lönj knååp ouer e wååderspäägel foon e Weestsiie lait. Wan deer dan iinjsen 30-60 milimeeter rin aw ån däi dilkaame, dan as dåt tufoole aw iinjtooch, dan deerfor san da pumpe mååst tu latj.

"Nü san we ma da boowere, ålsü ruchting Flansborj, wat huuger lade önj ferhoonling, dåt ja uk mör betååle än mör tu e unerhüülj baidreege, as wat’s iir dänj hääwe, deerma dåt en lait ütglikend as, ouer we je jar hiile wååder döörliidje schan", ferklåårt Hans-Walter Sievert.

Deerma huum uk önj Kil än Berlin ma dåtheer probleem gehöör fäit, schan da dikfoogede lobby-årbe mååge. "Wan ik heer iinjsen besäk hääw än ma ja ouert lönj kääre än deerfoon ferteel, san da åål gåns intresiird än wan deer iinjsen hål wat foon hiire. Än dåt as je uk üüsen apgoow, da manschne deerfor sensibel tu måågen."

zur Startseite

Diskutieren Sie mit.

Leserkommentare anzeigen