Önj e eenhärnge ouert heef

Di moune stoont huuch bai e hamel än da manschne gunge trååt, ouers ma en ful hart tuhüs. Foto: Haug
Di moune stoont huuch bai e hamel än da manschne gunge trååt, ouers ma en ful hart tuhüs. Foto: Haug

Aw en stalen än wurmen samereen ma tou biolooge for Doogebel unerwäis am et heef beeder kånentuliiren

shz.de von
05. August 2013, 03:59 Uhr

Nordfraschlönj | Åål en huulew stün awfoorie täiwe da geeste deeraw, dåt et lüüs gungt. Kort for soowen stönje mör as 80 manschne bai e dik önj Doogebel: fort mååst famiilie ma bjarne, wat di stale än wurme samereen önjt heef bai en fulmoune-tuur belaawe wan. As Walter Petersen-Andresen ma korte buksne, sanbral än kaschät awt fiilj önjkamt, gungt et lüüs. Di biolooge fer klåårt, wat et ma dåt natöörschööl aw ham heet. Huum mårket gou, dåt ham et heef än da tiire, wat deer laawe, bait hart lade.

Dan gungt et üt önjt heef. Da bjarne san uk ål fåli ündüli. Aw e näide foon di üülje iiljtorm gungt e treep dil än di wåtfäärer greeft ma sin glou eefter heefwörme. Önjtwasche as uk sin wüf, Birgit Andresen deertu kiimen, deerma huum önj twäär floose luupe koone. Jü biloogin lait har en wörm forsachti aw e hönj än di jarste dristie dräng fäilt da hääre foon di wörm. Deereefter wan uk da oudere bjarne ham önjfååse, wilt Andresen ferteelt, dåt di wörm et sönj filtert än sü for riin wååder sörit. Gou kaame da frååge, hür dan luft fäit än weerbai huum kåne koon, weer di wörm en wüset unti en kjarl as. Deerbai wårt enarken klåår, hü foole laawen et önjt heef jeeft. Laawen, wat huum bloots woornamt, wan huum önj e knäiblinge gungt än da uugene wid äämmååget. Än dåt da latje prake luurlatje snake san, fäit huum bloots ma, wan huum da önj e hönj namt.

Da bjarne luupe nü ma da uugene aw e grün än san was, dåt ja en schåt fine. Ålten wi wise ja Birgit Andresen, wats fünen hääwe, än jü ferklåårt düli, dåt e amerikoons knifschul iinjsen ma schaawe eefter Fraschlönj köm. Jü wiset ja uk, hü huum da faingre foon e anemoone tu schüns fäit än weeram jü ween schul et bili swåår heet.

Müülj foon e tuur as et lai, weer Walter Andresen-Petersen ma sin neet döörgungt. Önj di latje oomer lönjie bute, poorne än twarsluupere. Tu arks tiir wårt er wat ferklåård, sü tum baispal dåt huum bai di triikåntie stjart foon da twarsluupere kåne koon, weers en hi unti en jü san.

Dan steecht sani e moune ouert lönj huuch än fårwet di hamel önj junkween. Da heefluupere wiise goorai, weers tujarst haanekiike schan. Dan tu e seelwie tid juchtet e san aw e ouder sid ouer e kiming jarst gööl än dan rüüdj.

Åltumååle wårdes gåns roui önj e eenhärnge, ouers stal as et ållikewälj ai. Nü koon huum et heef uk hiire. Wan huum gåns latjem as, hiirt huum et spraageln. Dåt kamt ai foon en iilj, ouers foon da latje luft bläise, wat twasche da fäilere foon da latje slikkråbe bjarste. As di moune bliik bai e hamel stoont än da bjarne trååt san, spraagelt et önjt hiile heef. Uk da wåksene wan tu hüs. Duch åltumååle san tufreese än kiike nü wälj ma oudere uugene ouert heef.

Huum uk iinjsen et heef beeder kånenliire måå, koon ma da wåtfäärere di hiile samer tuure foon Doogebel üt mååge, tum baispal ouer eefter Üülönj. Mör tu waasen än uk wat et koostet, fäit huum bai e tuurismus-sentrååle önj Doogebel.

zur Startseite

Diskutieren Sie mit.

Leserkommentare anzeigen