"Leet üs schong!"

'Feer Ladies' Foto: Schulze
"Feer Ladies" Foto: Schulze

Avatar_shz von
05. August 2013, 03:59 Uhr

Nuurdfresklun | Heer uun Nuurd fresklun wurt hal süngen. Diarför brükt am liitjinbuken. A iarst, wat liitjin üüb fresk skrewen an saameld hee, wiar Jap Peter Hansen faan Sal. Uun det buk "Di Gidshals of di Sölring Piðersdai" faan 1809 heer al "Lieder zur schuldlosen gesellschaftlichen Unterhaltung für Jünglinge und Jungfrauen auf der Insel Silt" apnimen. Rocht fresk liitjinbuken jaft at oober iarst sant at aanj faant 19. juarhunert. Boy Peter Möller, Erich Johannsen an An dreas Hübbe faan Sal san ale trii flitjig weesen an haa "Sölring Leedjis" ütjden. Üüb frasch jeew at sogoor al 1884 "Frasche Songe, somelt for de Neiböll-Deeseböllinger".

At iarst liitjinbuk mä fering staken kaam 1913 ütj. Det "Föhringer Liederbuch" faan Julius Tedsen an Ferdinand Zacchi feiert sodening juarling san 100. gebuursdai. De wurdenbukskriiwer Tedsen an de autor Zacchi haa en buk tup stääld, huar fresk, tjiisk an plaatsjiisk staken uun fersaameld san. At teema as klaar: "Der lieben Heimat widmen wir dieses Buch". Dön fering staken hanle natüürelk faan Feer an a feringen, so üüs "Min eilun Feer", "Rüm hart, klaar kiming" an "Kom, leet üs hööge". Uun det liitje "Matje an Tatje" wurd sogoor uun 27 stroofen ütjfeerelk an mä humoor en ütjfluch faan tau wüfen beskrewen, wat bi a Wik jar saster beschük an jo auer a muude faan a baaselidj an jar gedunten ap an deel wonre.

Dön öler liitjin betji jo ei bluat üüb Nuurdfresklun, man san algemian tjiisk, so üüs det bekäänd "An die Freude" faan Friedrich Schiller. At jaft oober uk en hiale rä staken, wat ham daaling was ei muar schong wul, so üüs det stak "Des Deutschen Vaterland".

Dön liitjinbuken, wat leeder ütjden wurd, san fört miast bluat üüb fresk. Fölsis wul dön skriiwern mä det saamlin an dachten faan fresk liitjin uk at spriak pleege. At fäält ap, det fölen uk wurdenbuken skreew. Üüs liitjindachter haa jo fööraal L. C. Peters und Reinhard Arfsten faan Feer, Andreas Hübbe faan Sal an Albrecht Johannsen ütj Deesbel en nööm maaget. Uunt gehial jaft at iintesken auer 40 ütjgoowen faan fresk liitjinbuken, wat tu ale mögelk geleegenhaiden tu hun nimen wurd. Fööraal dön fresk lokaal-hymnen "Loonslidj, huuch a harten", "Üüs ööm rang lun", "Üüs Sölring Lön" of "Gölj - rüüdj - ween" wurd fölsis uunstemet. Uun skuulen an jongensguarder wurd oober uk hal "Latje Pätjer kunkerbiinj" an "Min letj henk Trebeltuan" süngen, wat uun dön nei schongbuken tu finjen san.

zur Startseite

Diskutieren Sie mit.

Leserkommentare anzeigen