Dööwelt premjeere bait wunterfäst

nffries-gary2
1 von 2

Ma en hiirspaal foon Friedrich Dürrenmatt üt e Schweiz wooget et frasch teooter naien trääs

von
11. Februar 2016, 10:08 Uhr

Di dramaturg Peter Nissen heet et for rejisöör Gary Funck, wat ferhanerd wus, bait wunterfäst foon e Friisk Foriining ouernümen, da tukiikere aw en besuner premjeere intustalen. Dåt wus flicht uk nüsi. Da manschne kaame nämlik tut wunterfäst, wat åål da iirnge gliks oufging: eeftert begrööten döör di formoon Bahne Bahnsen wörd er süngen, gräinküülj in än dan häi följk spoos. Duch e teooterfloose am Gary Funck, wat uk fort frasch musical än dåt frasch friluftteooter stöö, braingt niinj komeedi aw e spaalteele, sü as åål da iirnge awfoorie, ouers en klasiker. Än „et jeewt ninte tu lååken“, woorschoud Peter Nissen.

„Am eenmen önj e lääse harfst“ as mör unti maner en tou-persoone stuk, wat foon Friedrich Dürrenmatt as hiirspal aw tjüsch schraawen wörd. Tut frasch ouerseet än deerüt en teooter-spal maaged, heet et Gary Funck.

Et gungt am böke, leesere än di autoor Maximilian Korbes. Hi as en wråålsbekånden schriwer foon kriminåålromååne, wat for sin böke sügoor di Nobel-pris füngen heet. Ån een fäit hi besäk foon Fürchtegott Hofer, wat ål långer ferseecht bai ham fortukaamen. Hofer as beseet eefter Korbes sin krimis, weer arks tooch en mansche ambroocht wårt, ouers niimen di mjarder fånge koon. Eefter dåt’r pensjoniirt wörd, begant Hofer, åle 22 böke foon Korbes deeraw tu unersäken, weer ja en wäären äädergrün hääwe. Da räise, wat hi deerfor mååge schal, driwe ham önj e ruin. Bait iinje fant hi tu åle tääle wörklike begääwenhäide än Hofer as ham seeker, dåt Korbes di as, wat åål da manschne ambroocht heet.

Hi wal Korbes ai tu e politii ferrädje, ouers hi ferlångt as pris for sin sweegen en ränte, deerma hi ham widerhaane äädereefter räise än bewunere koon. Eefter en lait töögern deet Korbes åles tu. Duch wiset Hofer bai sin konstrukt aw en gruten fäägel haane, wat hi mååged heet.

Hofer heet je liiwed, dåt et niimen wust heet, dåt Korbes en mjarder as. Ouers ål sunt lung tid wal niimen mör tääle leese, wat üttoocht san. Südänji as Korbes deertu twüngen wääre begääwenhäiden tu beschriwen am en berüümten schriwer tu wården än tu bliwen än arken wiitj et. Bit nü heet ouers nuch niimen schååfd, ham for e ruchter tu fouen än hi fäit sügoor bräiwe, weer jam manschne as stuf fort näist bök seelew önjbiidje. Hofer as fort hood sloin än wal ütnaie, ouers Korbes heet beslin, dåt di goue Fürchtegott dåt teema foont näist bök wårde schal än fäit ham deertu foon e balkong tu sprängen.

Nån lachten stuf. Da tukiikere brükden en schöör, iir’s jam deertu waanid häin, dåt et niinj ouerlånsch stuk wus. Duch dan sprüng et iilj ouer. Weeram heet Korbes dåt mååged än wat wal san besäk foon ham? Jant än jurt gungt et twasche da biinge. Korbes wård spaald foon Claas Rieken, wat as lektoor bait Nordfriisk Instituut önj Bräist uuget. Hi snååket grutem än spaalt ma grute geeste di ålewråålsmoon. Dåt luket ham gödj. San iinjspaaler as Ilwe Boysen, wat ouers injenöör as. Hi spaalt ål teooter sunt hi schouler aw Risem schölj wus.

As Fürchtegott Hofer heet’r en lungen junken måntel önj, leet mååst uler sin aktentååsch lüüs, än schucht ålegmiin jüst sü üt, as huum ham et foon en iinjfåchen bökhüüljer forstald. Hi as südänji jüst et iinjdiilj foon di grutsnütie dachter Korbes.

Da tukiikere hääwe bait iinje et stuk ma en lung baifål kwitiird, dan e premjeere as wörklik luked. Et wus sügoor en dööwelt premjeere: Claas Riecken heet nuch uler awfoorie teooter spaald. Eefter jü forstaling koon huum hoowe, dåt hi nü ooftinger aw e spaalteele tu schüns as.
zur Startseite

Kommentare

Die Kommentare wurden für diesen Artikel deaktiviert